Samarbeten.


Bonnier Brands hanterar de globala licensrättigheterna till en rad olika välkända varumärken. Licensiering tillåter företag och organisationer att använda sig av skyddad immateriell egendom (ex. varumärken, logotyper, illustrationer, bilder, karaktärer) på produkter, förpackningar och för marknadsföringssyften. Genom att licensiera rättigheterna till ett populärt och välkänt varumärke kan företag använda det för att ta fram attraktiva produkter som tilltalar en särskild målgrupp – och därmed öka försäljningen, nå nya målgrupper och återförsäljare och dra nytta av de synergier som skapas genom att samarbeta med Bonnier Brands.

Villkor
Villkoren i ett licensavtal varierar beroende på flera faktorer, såsom vilka produkter och/eller aktiviteter som varumärket ska användas till samt vilka länder det är tänkt att produkterna ska lanseras i.

Kostnad
Den huvudsakliga ersättningen för användningen av varumärket är en royalty som beräknas och baseras på produktens försäljningspris. Villkoren i avtalet specificerar ett minimibelopp (en s.k. minimigaranti) som ska betalas under avtalsperioden. Vid signering av avtalet sker en förskottsbetalning av royalty; detta belopp dras av från minimigarantin. Förskottet är inte återbetalningsbart. Royalty intjänad under avtalsperioden dras av från minimigarantin. När garantin har uppnåtts ska överskjutande royalty redovisas och betalas till Bonnier Brands senast 15 dagar efter varje kvartal. Om varumärket ska användas i en marknadsföringskampanj (en s.k. promotion) sker ersättningen i form av en engångskostnad som baseras på en procentsats av kostnaden för företagets medieinköp och materialkostnader. Denna ersättning betalas i sin helhet vid undertecknandet av avtalet.

Avtal
När villkoren i avtalet är överenskomna lämnar Bonnier Brands ett förslag till rättighetsinnehavaren för godkännande. När förslaget har godkänts av denne skickas ett kontrakt för signering.

Produktutveckling
När avtalet har undertecknats ges tillgång till alla nödvändiga riktlinjer och tillgängliga bilder, illustrationer, logotyper och designelement att använda i design- och produktutvecklingsprocessen. Riktlinjerna används för att säkerställa att varumärket används på ett korrekt sätt och är avsedda att underlätta i utvecklingsprocessen. Bonnier Brands och våra respektive rättighetsinnehavare förbehåller sig rätten att godkänna de produkter och material som tas fram. Detta  för att försäkra att varumärket har använts enligt riktlinjerna. Innan produktion är allt framtaget material föremål för Bonnier Brands och rättighetsinnehavarens skriftliga godkännande.

Marknadsföring och lansering
Det är licenstagarens ansvar att se till att de licensierade produkterna bereds bästa möjlighet till god avsättning på marknaden. Bonnier Brands är givetvis involverade och delaktiga i alla steg i licensieringsprocessen. Alla steg i processen är precis lika viktiga och vi ställer därför även vissa krav på marknadsföringsaktiviteter kring lansering och försäljning av de licensierade produkterna.